Từ ngày 1/10/2016 Học viện CTQG Hồ Chí Minh
chuyển sang sử dụng tên miền mới hcma.vn.
Tên miền cũ npa.org.vn không được sử dụng nữa.
Sau 10 giây liên kết này tự động trỏ đến tên miền mới hcma.vn.